Tietosuojaseloste

Henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Museoviraston Kuvakokoelmat
Museoviraston Kuvakokoelmat tallentaa, hoitaa, tutkii ja tuo yhteiseen käyttöön kulttuurihistoriallisia, kansatieteellisiä, rakennushistoriallisia ja journalistisia kuva- aineistoja. Kuvakokoelmat kertoo kuvien kautta menneisyydestä, mutta dokumentoi myös nykypäivän tapahtumia, ilmiöitä ja arkipäivää tallentaakseen niitä tuleville sukupolville.
Pyrkimyksenä on kerätä aineistoa, joka edustaa Suomea ja sen alueella asuvia ihmisiä ja kulttuureja mahdollisimman monipuolisesti.

CultureLabs-hankkeen konsortio*
CultureLabs on EU:n Horizon 2020 -rahoituksella toteutettava kolmivuotinen (2018-2021) hanke, jossa on mukana kahdeksan organisaatiota viidestä Euroopan maasta. Suomesta hankkeessa on mukana Museovirasto.
CultureLabs-hanke on tutkimuksellinen kehityshanke, jonka tavoitteena on kehittää osallistavia menetelmiä ja lähestymistapoja kulttuuriperintöalan työskentelyyn monikulttuurisuuden näkökulmasta ja maahanmuuttajataustaisten ryhmien tarpeita huomioiden. Hanke kerää tietoa osallistavista menetelmistä tutkimuksen ja pilottiprojektien kautta. Erityisesti kiinnitetään huomiota digitaalisten menetelmien käyttöön.
Hankkeessa järjestettävien pilottien osallistujilta (ml. PLUS/MIINUS TALVI –projekti) pyritään keräämään tietoa ja palautetta osallistumiskokemuksesta pilotin evaluaatiotutkimusta varten. Evaluaatioon kerättävä aineisto on erittäin arvokasta aiheeseen liittyvän tiedon kerryttämiseksi ja uusien toimintamallien kehittämiseksi tulevaisuudessa.
CultureLabs-hankkeen tulokset kootaan hankkeessa kehitettävälle CultureLabs- verkkoalustalle.

Plus / Miinus Talvi –projekti
Osana CultureLabs-hanketta toteutetaan pilotti, jossa Museoviraston Kuvakokoelmat ja Cultura-säätiö tukevat venäjänkielisten projektiryhmien projekteja. Projektiryhmille on järjestetty fasilitaatiokoulutusta ja yhteissuunnittelutyöpajoja, keväällä 2020 ryhmät toteuttavat kolme projektia, joissa hyödynnetään Kuvakokoelmien aineistoja. Plus/Miinus Talvi –projekti kutsuu osallistujat dokumentoimaan muuttuvaa talvea teemana, joka yhdistää meitä pohjoisten alueiden asukkaita.
CultureLabs-hankkeen puitteissa PLUS/MIINUS TALVI -projektin kulkua dokumentoidaan, ja sen osallistujilta pyritään keräämään taustatietoja ja palautetta, jotta vastaavia projekteja ja toimintaa voidaan kehittää osallistujien kannalta sujuvammaksi jatkossa. Vastaavia tietoja kerätään myös Italiassa ja Britanniassa järjestettävissä CultureLabs-piloteissa, ja tutkimuksellisten raporttien kokoamisesta vastaa CultureLabs-hankekonsortion jäsen Sheffield Hallam University (Britannia).

*Institute of Communication and Computer Systems (GR); Sheffield Hallam University (UK); SingularLogic (GR); National Museum of Labour History (UK); Museovirasto (FI); Fondazione Sistema Toscana (IT); COOSS Marche (IT); Platoniq (ES)

KERÄTYT HENKILÖTIEDOT

 1. Valokuvat
  Valokuvat sisältävät henkilötietoja niiltä osin kuin niissä esiintyy tunnistettavissa olevia henkilöitä. Valokuvien lähettäjä vastaa tarvittavien lupien hankkimisesta kuvissa esiintyviltä henkilöiltä.
 2. Kuvien lähettäjien nimi ja yhteystiedot
  Valokuvien lähettäjiltä kerätään verkkolomakkeella nimi sekä sähköpostiosoite tai puhelinnumero
 3. Kuvien lähettäjien taustatiedot
  Kuvien lähettäjiltä kerätään tiedot: ikä, sukupuoli, asuinpaikka. Kuvien lähettäjä voi halutessaan olla antamatta näitä tietoja.
 4. Verkkosivuston keräämät tunnistetiedot
  Tietoa tunnistetiedoista: https://automattic.com/cookies/

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN JA KÄSITTELY TARKOITUS

 1. Valokuvat
  Valokuvat julkaistaan kuvien lähettäjän suostumuksella PLUS/MIINUS TALVI-projektin verkkonäyttelyssä (www.plusmiinustalvi.com) sekä muissa mahdollisissa Plus/Miinus
  Talvi –projektin ja CultureLabs-hankkeen näyttelyissä (esim. hankkeen loppunäyttely)
  vuosina 2020-2021.
  Kuvia voidaan käyttää myös Plus / Miinus Talvi –projektin sekä CultureLabs-hankkeen
  viestinnässä ja dokumentoinnissa julkaisemalla niitä sosiaalisessa mediassa (esim.facebook) ja verkkosivuilla (esim. CultureLabs-verkkoalusta).

plusmiinustalvi.com –verkkosivu on toteutettu wordpress.com-alustalla, jonka tietosuojaseloste löytyy täältä: https://automattic.com/privacy/

 1. Nimi ja yhteystiedot
  Kuvien ja tarinan lähettäjän nimi voidaan julkaista lähettäjän suostumuksella valokuvien yhteydessä PLUS/MIINUS TALVI–projektin verkkonäyttelyssä http://www.plusmiinustalvi.com –sivustolla sekä muissa PLUS/MIINUS TALVI –projektin tai CultureLabs-hankkeen näyttelyissä vuosina 2020-2021. Nimi mainitaan myös, kun kuvia käytetään viestintä- tai dokumentaatiotarkoituksiin hankkeiden verkkokanavissa (esim. facebook ja verkkoalustat). Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään yhteydenpitoon kuvien lähettäjien kanssa (kuviin liittyvät tiedustelut, tiedotus projektista ja palautekyselyt). Yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
 2. Ikä, sukupuoli ja asuinpaikka
  Tietoja käytetään anonyymisti ainoastaan CultureLabs-hankkeen tutkimustarkoituksiin,
  kuten hankkeen pilotin evaluaatiotutkimukseen, jonka tavoitteena on arvioida
  osallistamiseen käytettyjä toimintatapoja –ja malleja.
  Tiedot käsitellään anonyymisti erillään muista henkilötiedoista, kuten nimi ja
  sähköpostiosoite, niin että henkilöä ei voida yhdistää niihin eikä tunnistaa.
  Kerätyt tiedot välitetään CultureLabs-konsortion evaluaatioraportista vastaavalle jäsenelle
  Sheffield Hallam Universitylle anonyymissa muodossa, niin että henkilö ei ole
  tunnistettavissa. Myös muilla CultureLabs-hankkeen konsortion jäsenillä on mahdollisuus
  käyttää kerättyä anonymisoitua tutkimusaineistokokonaisuutta CultureLabs-projektin
  selvityksissä ja raporteissa. Anonymisoitu tutkimusaineistokokonaisuus voidaan julkaista
  myös muiden tutkijoiden vapaaseen käyttöön.
 3. Verkkosivun keräämät tunnistetiedot
  WordPress.com-sivuston keräämistä tunnistetiedoista: https://automattic.com/cookies/

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN LUOTTAMUKSELLISUUS

 1. Valokuvat, nimi ja yhteystiedot
  Kuvia ja niihin liittyviä tietoja käsittelevät Plus / Miinus Talvi –projektin projektiryhmän
  jäsenet ja projektin parissa työskentelevät Museoviraston ja Cultura-säätiön työntekijät.
 2. Taustatiedot: ikä, sukupuoli ja asuinpaikka
  Taustatietoja käsittelevät tutkimustarkoituksissa PLUS/MIINUS TALVI –projektiryhmän jäsenet projektin parissa työskentelevät Museoviraston työntekijät sekä CultureLabs-hankekonsortion jäsenet.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS

Tiedot kerätään käyttäen WordPressin lisäosaa Contact Form 7. Tiedot tallentuvat salasanalla suojattuun sähköpostilaatikkoon, josta ne siirretään PLUS/MIINUS TALVI–projektiryhmän salasanalla suojatulle tietokoneelle.
Tiedot poistetaan tietokoneelta PLUS/MIINUS TALVI –projektin päätyttyä.
Tietoja säilytetään kaksi vuotta CultureLabs-hankkeen päättymisen jälkeen eli maaliskuuhun 2023 saakka Museoviraston suojatulla verkkoasemalla (kuvat ja yhteystiedot) tai CultureLabs-hankekonsortion suojatussa verkkokansiossa, joka sijaitsee Sheffield Hallam Universityn (Britannia) palvelimella (anonyymi tutkimusaineisto).

 

TIETOJEN ANTAJAN OIKEUDET

Henkilötietojen omistajalla on halutessaan oikeus saada tietoa tietojensa käsittelystä, saada pääsy tietoihin, oikaista tietoja, poistaa tiedot ja vastustaa tietojen käsittelyä.

LISÄTIEDOT

Yhteyshenkilö tietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä: Suvi Sillanpää / suvi.sillanpaa@museovirasto.fi